De vele regeringen van het stipje België gaan zich met het klimaat bezig houden

Wie begaan is met natuur en milieu wordt nerveus van wat er nu in Vlaanderen en België gebeurt. Hypes en doemscenario’s in de media, grote (holle) woorden van politici en op het terrein niets dan miserie. De vele regeringen van het stipje België gaan zich met het klimaat bezig houden.

Het milieu kent al langer problemen
Ondertussen hebben die regeringen de milieuproblemen waarvoor ze al langer verantwoordelijk zijn – en waaraan ze gemakkelijker iets kunnen doen – onder de mat geveegd en zijn we in veel domeinen het zwart schaap van Europa: verkeersonveiligheid en -congestie, lawaaioverlast, grondwatertekorten, mestpollutie wegens te grote veestapel, gebrek aan natuur- en bosgebieden, gebrek aan groene energie,  een totale gebiedsdekkende achteruitgang van onze biodiversiteit, de voortdurende overbevissing van de Noordzee, pollutie van de waterlopen…

Het waterbeleid als voorbeeld
In 2005 moest volgens de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater (die dateert van 1990) ál het huishoudelijk afvalwater gezuiverd zijn. Op dit moment loopt er officieel 71% van het Vlaamse afvalwater naar een zuiveringsstation. Dat cijfer is theoretisch. Het zegt enkel dat 71% van de Vlaamse huizen in een straat staan waarvan de riolering aangesloten is op een zuivering. Het zegt niet dat hun afvalwater daar belandt!
In werkelijkheid wordt er véél minder gezuiverd: heel wat (schattingen zeggen 20%) huizen zijn (illegaal) niet aangesloten op de riool in de straat en meer dan de helft van de riolen lekken als een zeef (veel leidingen werden nog vóór 1970 aangelegd). De helft van het Vlaams afvalwater loopt vandaag nog naar de beek of lekt weg naar het grondwater. Die beken en dat grondwater worden ook veel meer dan toegelaten vervuild door mest afkomstig van onze landbouw.

Ongeveer de helft van ons doet zijn gevoeg dus nog in de dichtstbijzijnde beek. Wat zouden de kikkers, zegges, libellenlarven en beekprikken daarvan denken?

Het zwart schaap dus…

Aquafin doet wat het kan maar komt tien jaar te laat. De gemeenten die in hun riolen het afvalwater aanleveren aan Aquafin, laten de boel oprotten.

Zij investeren gemiddeld drie keer te weinig om hun rioolnet redelijk te beheren. Heel veel riolen lopen nog naar de beek, lekken als een zeef of
vervoeren meer regen- en grondwater dan afvalwater.
De kiezers zien de riolen niet, de vervuilers moeten niet opdraaien voor de kosten, de lozers respecteren de voorschriften niet en de minister handhaaft de Europese regels niet.

Het zwart schaap dus…

Pas wanneer de ‘waterstress’ komt (bvb wanneer onze bedrijven geen goedkoop proper water meer vinden of wanneer de Europese boetes komen),

zullen we beseffen wat dit gedoogbeleid rond afvalwater en mest aangericht heeft.

Wat kunnen wij doen?
Het is aan ons om het bestuur van ons land en vooral onze gemeenten eraan te blijven herinneren dat er meer aan de hand is dan een opwarming van ons belgenlandje.

Climate Change zal de effecten van de hierboven aangehaalde milieuproblemen in sommige gevallen zelfs nog vergroten, wat het eens te meer broodnodig maakt deze drieste relicten van 50 jaar “groene miszorg” snel aan te pakken.

Voor sommigen zijn de klimaatproblemen – waarvan de gevolgen wiskundig zeker op ons afkomen – opnieuw dus een reden om de bestaande milieuproblemen verder onder de mat te vegen.

Hopelijk grijpt Europa in! Want zij hebben herders die zelfs zwarte schapen kunnen hoeden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *